CBTT - Nghị quyết HĐQT - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thu Hà

https://file.hstatic.net/200000349909/file/uyet_hdqt_ve_viec_thoi_giu_chuc_pho_tong_giam_doc_cua_ba_nguyen_thu_ha_f56fe67cf27e4a4c9fcc0f56f68769d6.pdf

Bài viết liên quan