CBTT - Nghị quyết HĐQT - Bổ nhiệm ng Võ Đình Lượng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

https://file.hstatic.net/200000349909/file/9_-_cbtt_-_quyet_dinh_bo_nhiem_ong_vo_dinh_luong_lam_pho_tong_giam_doc_cff7be8705fc4c46a8eb8944802fbc9d.pdf

Bài viết liên quan