CBTT: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường về thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cp ra công chúng năm 2021

https://file.hstatic.net/200000349909/file/cbtt_-_nghi_quyet_dhcdbt_ba30ace0e6204ca989eaa76bfb6057e8.pdf
Tags: 2022
Bài viết liên quan