CBTT: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Ngọc Linh

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20200219_-_mien_nhiem_chuc_danh_pho_tgd_doi_voi_ong_dang_ngoc_linh_1a44255e6bee4b66abe3fb63a8c6586a.pdf
Tags: 2020
Bài viết liên quan