CBTT: CBTT về BCTC giữa niên độ đã soát xét và Giải trình Thay đổi so với kỳ trước / Thay đổi trước và sau soát xét

https://file.hstatic.net/200000349909/file/btt_va_giai_trinh_bckt_rieng_va_hop_nhat_giua_nien_do_da_duoc_soat_xet_168a739f500a4723b6a8681dbf118506.pdf
Tags: 2022
Bài viết liên quan