CBTT - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng làm Phó Tổng Giám đốc

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20200908_-_thong_bao_ve_viec_bo_nhiem_ong_nguyen_hoang_lam_pho_tgd_bd05a917f02d45a5a92478639aad2c0c.pdf
Tags: 2020
Bài viết liên quan