CBTT: Bổ nhiệm Bà Phùng Thị Thanh Giang làm Phó Tổng Giám đốc

https://file.hstatic.net/200000349909/file/0701_-_nghi_quyet_hdqt_-_bo_nhiem_ba_phung_thi_thanh_giang_lam_pho_tgd_c52b93ae5d7b4c06884ab74bd3ce16db.pdf
Tags: 2020
Bài viết liên quan