CBTT - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Chủ tịch HĐQT)

https://file.hstatic.net/200000349909/file/cbtt_-_thong_bao_giao_dich_co_phieu_cua_nguoi_noi_bo_6850da551eef43119dd3b6d8e07ef743.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/cbtt_-_thong_bao_giao_dich_co_phieu_cua_nguoi_noi_bo_6850da551eef43119dd3b6d8e07ef743.pdf