CBTT - Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường v/v chấp thuận cho ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai

https://file.hstatic.net/200000349909/file/am_-_ct_hdqt_nhan_chuyen_nhuong_co_phieu_khong_phai_chao_mua_cong_khai_f5fb6daeb39b40308e95f1023083524b.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/am_-_ct_hdqt_nhan_chuyen_nhuong_co_phieu_khong_phai_chao_mua_cong_khai_f5fb6daeb39b40308e95f1023083524b.pdf