CBTT - Công văn của UBCK v/v Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của VC3

https://file.hstatic.net/200000349909/file/210623_-_cbtt_-_tai_lieu_bao_cao_phat_hanh_co_phieu_tra_co_tuc_cua_vc3_4aebcce2022e4f5da9cbcdfc535ab3f9.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/210623_-_cbtt_-_tai_lieu_bao_cao_phat_hanh_co_phieu_tra_co_tuc_cua_vc3_4aebcce2022e4f5da9cbcdfc535ab3f9.pdf