CBTT - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

https://file.hstatic.net/200000349909/file/bao_ngay_dang_ky_cuoi_cung_de_thuc_hien_quyen_tra_co_tuc_bang_co_phieu_2903971270ed4394bd8265e9546a973d.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/bao_ngay_dang_ky_cuoi_cung_de_thuc_hien_quyen_tra_co_tuc_bang_co_phieu_2903971270ed4394bd8265e9546a973d.pdf