CBTT - Thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20210624_-_cbtt_-_thong_bao_phat_hanh_co_phieu_tra_co_tuc_11cedfa9baa14366bef20935314118ed.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20210624_-_cbtt_-_thong_bao_phat_hanh_co_phieu_tra_co_tuc_11cedfa9baa14366bef20935314118ed.pdf