CBTT - Ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021

https://file.hstatic.net/200000349909/file/cbtt_-_ky_hop_dong_kiem_toan_26ec12b738074374b089e57ada3927b2.pdf

https://file.hstatic.net/200000349909/file/cbtt_-_ky_hop_dong_kiem_toan_26ec12b738074374b089e57ada3927b2.pdf