CBTT - Nghị quyết HĐQT - Phê duyệt phương án vay vốn và ký hợp đồng tín dụng với Techcombank

https://file.hstatic.net/200000349909/file/_y_phuong_an_vay_von_va_ky_hop_dong_tin_dung_voi_ngan_hang_techcombank_f7b6a9b6b67b4365ace7627125a0ef35.pdf

Bài viết liên quan