CBTT - Nghị quyết HĐQT - Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

https://file.hstatic.net/200000349909/file/n_thong_qua_phuong_an_chao_ban_them_co_phieu_ra_cong_chung_0001_signed_4ea2a1af9147417e8deaa51e229effb0.pdf

Bài viết liên quan