Giải trình LNST - BCTC - Công ty mẹ - 6 tháng đầu năm 2021 (Đã kiểm toán soát xét)

https://file.hstatic.net/200000349909/file/gtln_sau_thue_bctc_rieng_ban_nien_2021_0001_signed_ea79472821454bf7af88335e699b771f.pdf

Bài viết liên quan