Giải trình LNST - BCTC - Hợp nhất - 6 tháng đầu năm 2021 (Đã kiểm toán soát xét)

https://file.hstatic.net/200000349909/file/gtln_sau_thue_bctc_hop_nhat_ban_nien_2021_0001_signed_2b4dd8b4d343418e86b9e205dfc7b836.pdf

Bài viết liên quan