Đính chính CBTT: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022

https://file.hstatic.net/200000349909/file/_phat_hanh_co_phieu_tra_co_tuc_nam_2021_va_nam_2022_0001-da_gop_signed_28bf0ce0e3aa411e9890c7d4d7cc53d2.pdf
Bài viết liên quan