Đính chính: CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022

https://file.hstatic.net/200000349909/file/_bao_phat_hanh_co_phieu_de_tra_co_tuc_nam_2021_va_nam_2022_0001_signed_6b9674306e764f7ab0a5035fac79ff58.pdf
Bài viết liên quan