CBTT: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Hoàng Kim Thái Nguyên

https://file.hstatic.net/200000349909/file/so_35_nq_thanh_lap_cong_ty_tnhh_mtv_hoang_kim_thai_nguyen_0001_0001_aa8b96031dba4e31a9b55337653f00ff.pdf
Tags: 2021
Bài viết liên quan