CBTT: Thông báo về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

https://file.hstatic.net/200000349909/file/ay_dang_ky_cuoi_cung_de_thuc_hien_quyen_tham_du_dhdcd_thuong_nien_2020_90f0c0147b00447db339a2bafb8116bb.pdf
Tags: 2020
Bài viết liên quan