CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

https://file.hstatic.net/200000349909/file/y_dang_ky_cuoi_cung_de_thuc_hien_quyen_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban_b4e2233f71144c1f80b48adc60bb40fa.pdf
Tags: 2020
Bài viết liên quan