CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

https://file.hstatic.net/200000349909/file/_ky_cuoi_cung_va_xac_nhan_danh_sach_nguoi_so_huu_chung_khoan_0001_0001_c5c94d789b174818b2f5974f7c0b90cf.pdf
Bài viết liên quan