CBTT: NQ Thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Mekonghomes

https://file.hstatic.net/200000349909/file/n_ly_phan_von_gop_tai_cong_ty_co_phan_mekonghoms_0001_0001_0001_signed_565a8da62e67452da8f72ab215c2833b.pdf
Tags: 2022
Bài viết liên quan