CBTT: NQ ĐHĐCĐ v/v Đổi tên và bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

https://file.hstatic.net/200000349909/file/_ten_cong_ty_va_bo_sung_nganh_nghe_kinh_doanh__sua_doi_dieu_le_cong_ty_746c85b1f08243a9a29c499e079551ef.pdf
Tags: 2020
Bài viết liên quan