CBTT: Nghị quyết và thông báo vv Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và năm 2022

https://file.hstatic.net/200000349909/file/sach_co_dong_de_phat_hanh_co_phieu_trrar_co_tuc_0001_signed-da_gop__1__d7319c5240b14a108f6f9cdf12b78c23.pdf
Bài viết liên quan