CBTT: Nghị quyết HĐQT - Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20200408_-_nghi_quyet_hdqt__-lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban_9065e83635cb4147aa10a89477f256b9.pdf
Tags: 2020
Bài viết liên quan