CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v: Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng; phương án sử dụng vốn chi tiết chu được từ đợt chào bán và cam kết của Công ty

https://file.hstatic.net/200000349909/file/su_dung_von_chi_tiet_thu_duoc_tu_dot_chao_ban_va_cac_cam_ket_0001_0001_5aee0778eee54d48b79dcf78d2767826.pdf
Tags: 2022
Bài viết liên quan