CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v: Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng; phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán; Các cam kết của Công ty và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

https://file.hstatic.net/200000349909/file/_07_nq_thong_viec_trien_khai_chao_ban_co_phieu_ra_cong_chung_0001_0001_7a70bc470bff4d358d4038e197399416.pdf
Tags: 2022
Bài viết liên quan