CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

https://file.hstatic.net/200000349909/file/_-_nghi_quyet_hdqt_-_thong_qua_ke_hoach_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_2020_c0f6c4ab2d9046549ef4fa530f5c36df.pdf
Tags: 2020
Bài viết liên quan