CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương ký Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan

https://file.hstatic.net/200000349909/file/qua_chu_truong_ky_ket_hd_giao_dich_giua_cong_ty_voi_nguoi_co_lien_quan_f001f5969aae43ba9b0b12dcc31c7fd8.pdf
Tags: 2022
Bài viết liên quan