CBTT: Nghị quyết HĐQT - Thông qua phương án vay vốn thực hiện Dự án "Khu Đô thị Bảo Ninh 2"

https://file.hstatic.net/200000349909/file/qt_-_thong_qua_phuong_an_vay_von_thuc_hien_du_an_khu_do_thi_bao_ninh_2_508bc4eba1c64621aab5eb34851d7b4c.pdf
Tags: 2020
Bài viết liên quan