CBTT - Nghị quyết HĐQT - Thông qua Hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng một phần Dự án tại Khu đô thị mới Bình Dương

https://file.hstatic.net/200000349909/file/_tac_nhan_chuyen_nhuong_mot_phan_du_an_tai_khu_do_thi_moi_-_binh_duong_8c86a9d8ff4e499ba8ee9a0894d78518.pdf

Bài viết liên quan