CBTT: Nghị quyết HĐQT - Chào bán số CP chưa phân phối hết của đợt phát hành CP cho cổ đông hiện hữu

https://file.hstatic.net/200000349909/file/phan_phoi_het_cua_dot_phat_hanh_co_phieu_cho_co_dong_hien_huu_nam_2019_1313ab12c7f14347b2bd3113e72aac26.pdf
Tags: 2020
Bài viết liên quan