CBTT: Biên bản bầu Trưởng Ban Kiểm soát

https://file.hstatic.net/200000349909/file/cbtt_bau_truong_ban_ks_f8eae55420d44f3599318755ab3d57e2.pdf
Bài viết liên quan