Giải trình LNST - BCTC - Hợp nhất - Năm 2019

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20200330_-_giai_trinh_lnst_bctc_hop_nhat_2019_bc90d0b6bf3b41a9bb23f5ec320b1372.pdf

Bài viết liên quan