BCTC - Hợp nhất - Quý 2 năm 2020

https://file.hstatic.net/200000349909/file/20200720_-_bctc_hn_q2.2020_14cf6160bfe740a58bfa893f615b098d.pdf

Bài viết liên quan